Skanstorget Stadsplaneringsprojekt

Arvid_Söderholm_Skanstorg1_a3
Arvid_Söderholm_Skanstorg1_a32
Arvid_Söderholm_Skanstorg1_a33

Skanstorget

Platsen för det nya Skanstorget är vid roten av Risåsberget, mellan Annedal, Haga och Linné. Projektets syfte förutom att skapa bostäder och förtäta staden har varit att skapa en naturlig mötesplats på ett offentligt torg samt en övergång mellan stadsdelarna. 

Platsanalys

Platsanalysen har fokuserat på befintlig bebyggelse, grönska i området, samt trafiksituationen. Slutsatserna i platsanalysen har legat till grund för utformningen av kvarteret. Den kanske viktigaste bebyggelsen att ta hänsyn till är Skansen Kronan, som är en gammal fornlämning i göteborg samt en symbol för staden. Eftersom att siktlinjerna är begränsade från alla andra håll runt berget är det viktigt att den syns från skanstorget.

Planförslag

Skanstorget har delats upp i mindre rum med hjälp av tre husvolymer. En av de (strykjärnet) står ut mot gatan och markerar nötet mellan Sprängkullsgatan och Husargatan. De andra två omsluter torget och bildar upphöjda, mer privata gårdar på torgets båda sidor samt till viss del avskärmar torget från gatans buller. Siktlinjer upp mot Skansen Kronan bevaras tvärs över torget och axialiteten vid husargatan bevaras och fötstärks av ett gångstråk. Här bildas förutsättningar för ett livfullt torg.

Stort mot litet

De nya husvolymerna ska fungera som en övergång mellan dessa skalor. Fasaderna som möter dessa båda sidor talar samma språk som respektive motstående fasad så att gaturummen känns balanserade.

Naturen

Naturen prioriteras bort på torget för att ge plats för andra angelägenheter såsom sport, lek och shopping för göteborgaren. Grönska åtetfinns istället på de lummiga upphöjda gårdarna som främst är till för hushållen i de kringliggande husen. En rad med träd markerar gränsen mellan torg och Sprängkullsgatan.

Handel

På bottenvåningarna finns rum för affärer, cafeer och andra tjänster såsom gym. Att innergårdatna är upphöjda en våning möjliggör att dessa lokaler kan vara djupare än bara ett hus bredd. Längs med lokalgatorna i söder och norr, samt in mot torget finns dessutom arkader utanför lokalerna som möjliggör torr shopping i göteborgsväder samt naturlig plats för utomhusserveringar.

Lek och sport

Mitt på torget finns plats för en nedsänkt basketplan, som även kan användas till andra bollsporter eller lekar. På vintern kan den användas som liten stämningsfull skridskorink. Beläggningen på hela torget är slät, hård och lättrullad betong.

adminSkanstorget