Ekoloriten

A1_delredo_långsmal copy

Ett projekt av: Hjalmar Kaudern, Arvid Söderholm, Caroline Bristulf Norén

...Alla människor har en unik relation till sin bostad. Man skulle till och med kunna likna samspelet mellan människan och bostaden vid ett ekosystem; ett avgränsat område av naturen som fungerar på ett visst sätt genom att levande organismer och miljö interagerar. I radhusområdet Ekoloriten förenas ett ekologiskt förhållningssätt med en stark kolorit. Med andra ord har utformningen vägletts med fokus på samspelet mellan de boende och bostaden, respektive bostaden och området. Med andra ord: färgstarka radhus för färgstarka familjer...

Koncept

Relationen mellan människa och bostad beror mycket på känslor som inte kan förutses, men också på faktorer som faktiskt går att projektera. Som koncept bygger Ekoloriten på att husen blir en del av de boendes identitet. Att bo i Ekoloriten är något man identiferar sig med, eftersom det kombinerar ett miljömedvetet ställningstagande med ett välplanerat inre och uttrycksfullt yttre hem. Samtidigt identifieras Ekoloriten i sin tur av de boende genom deras livsstil och gemensamma mål om ett energieffektivt boende.
Att bo i radhus innebär alltid en slags delaktighet. Man bor i en enhet som tillsammans med andra utgör en helhet, och på många sätt kan det ge en speciell känsla av gemenskap som varken återfinns på samma sätt i lägenhetshuset eller villaområdet. I Ekoloriten behålls radhusområdets grannskapskänsla samtidigt som varje hus har en tydlig privat sfär. Isolering av området undviks genom öpp-ningar i huslängorna. De boende förenas även i det gemensamma ansvaret för låg energiförbrukning och ett grönt samvete.

Plats

Platsen för projektet ligger i Ruddalen, Västra Frölunda, i närheten av Frölunda Torg. Det mesta som en familj kan tänkas behöva i vardagslivet finns i närheten och kommunikationerna till och från stan är goda vare sig man färdas med bil, buss eller cykel. Den kringliggande bebyggelsen består både av låga skolbyggnader och bostadshus, samt höga punkthus. Området kring platsen främjar ett aktivt idrotts- och friluftsliv med grönområde i väster och havet på cykelavstånd.
Ekoloriten har utformats för att passa familjer som är ute efter ett annorlunda och personligt boende i ett område, där både staden och naturen finns nära till hands. Att bo här är praktiskt och enkelt - precis som det ska vara att bo i radhus. Samtidigt tillför miljöeffektiva och eleganta lösningar en dimension utöver den vanliga radhusupplevelsen.
Angreppssättet för projektet har varit att kombinera platsens fördelar med tidigare obefintliga bostadskvalitéer. Även om bebyggelsen i området är varierad i termer av hustyper är det samlade intrycket något lågmält. Med större variation i husens utformning finns därför en förhoppning och vision om att området kan livas upp och att nya människor hittar hit.

A1_delredo_långsmal2 copy

Utformning

Genom att snedställa och förskjuta husvolymer skapas ett radhusområde, där gränsen mellan privat och offentligt graderas. Husen är tydligt omslutna och står för det privata medan innergård och trädgård skapar semi-offentliga rum mellan allmän gata och grönområde. De motsatta huslängorna kan placeras med minsta möjliga avstånd, vilket skapar en känsla av trygghet, samtidigt som man undviker insyn över den mellanliggande gatan.
Förskjutningen medför en indelning av varje radhus som formulerar tydliga gränser för vad som tillhör vem. Utåt sett blir detta däremot inte lika skarpt eftersom takets utformning binder samman de enskilda husen till större enheter som blir karaktäristiska fasader för området.
Färg och material används för att förstärka och accentuera husens former, samt för att definiera deras inbördes relation. Att huslängorna går i tre olika färger skapar en känsla av tillhörighet på en nivå mellan området och det egna huset, vilket återkopplar till konceptet om huset som identitetsfaktor. Färgvalet med grönt, rött och gult har inspirerats av de färger som redan finns i området, men har fått en starkare kulör efter konceptets idéer.
Med ytterväggar i två olika material skapas skiftande fasader som bildar en spänning mellan husens olika sidor. Kortsidorna har beklätts med en bandplåt som löper sömlöst över hustaken, och viks över långsidorna för att markera husets form. Långsidorna har i sin tur en putsad fasad i samma färg men av något blekare kulör än plåten. Detta förstärker effekten av den kontrast som materialens texturer skapar.

Plan

Rumsplaneringen i Ekoloriten bygger på att flera möjligheter skapas ur en och samma form. Flexibiliteten i planen är viktig för samspelet mellan människa och bostad eftersom familjer ser olika ut, har olika behov och kan förändras över tid. Med generella rum ökas anpassningsbarheten, eftersom de boende kan välja mellan två, tre eller fyra sovrum. Ett outnyttjat sovrum kan då bli ett hemmakontor eller ett större allrum på det övre planet.
Planen har också utformats med fokus på rörelse och ljus. Kommunikationsvägar som leder mot fönster och siktlinjer genom huset skapar axialitet och tydliga rumssekvenser utan att yteffektiviteten försämras. För att få mer ljus till sovrum och gemensamma utrymmen placeras trappa och badrum centralt i husets mörk-are delar.
Genom att alla basala rumsfunktioner finns på det nedre planet tillfredställs kraven på tillgänglighet som uttrycks i Boverkets Byggregler.

A1_delredo_långsmal3 copy

Energi

En annan viktig aspekt av samspelet mellan människa och bostad är husets energiförbrukning, som både beror av de boendes brukarvanor och de förutsättningar som husets utformning ger. Genom byggnadsfysikalisk dimensionering och energi-effektiva lösningar har husen i Ekoloriten fått mycket goda energiegenskaper som kunnat dokumenteras efter beräkningar.
För att minimera energibehovet måste värmeförlusterna genom klimatskärmen hållas nere. Det uppnås genom att väggar, tak och grund är välisolerade och att köldbryggor undviks och bryts i anslutningar mellan byggnadsdelar (se detaljer). Dessutom återvinns 75 % av den värme som i vanliga hus förloras med den utventilerade luften genom att ett FTX-system installerats. Radhuset som boendeform är också, till sin natur, fördelaktigt ur energisynpunkt eftersom att delade väggar innebär minskade värmeförluster.
Det totala energibehovet och effektbehovet beräknades för ett av gavelhusen till 45,8 kWh/m2, respektive 15,8 W/m2. Det placerar Ekoloriten i nivå med passivhusstandard och långt under de riktvärden som finns för energibehov för vanliga bostäder.

Detaljer

- TAKNOCK
Valet av en falsad taknock ger en tydlig brytpunkt av taket vilket har eftersträvats i det arkitektoniska uttrycket. Då taket är relativit litet bör luftningen fungera med enbart luftspalterna som är öppna genom hela taket.
- DOLD TAKRÄNNA
Takrännan har dolts för att inte inkräkta på husets form där takbeklädnaden övergår i fasad. Då takrännan byggs in måste det säkerställas att varken vatten eller fukt kan tränga in i taket som läckage genom plåt eller via luftspalten i taket. Detta förhindras genom att takrännan är extra djup, 250 mm, för att vattennivån inte skall kunna stiga upp till luftspalten. Takplåten överlappar rännan för att regnvatten, som rinner utmed taket inte skall kunna vandra in i luftspalten. Plåten i takrännan bärs upp av en profil i 28 mm homogen plywood, för att kunna utformas så tunn som möjligt, och därigenom minska köldbryggan vid anslutningen mellan vägg och tak. Profilen vilar på takbalkarna som skärs ur för att takrännan skall osynliggöras.
- FASAD MÖTER GRUND
Bandplåten på fasaden är neddragen över bottenplattan och slutar 30 mm ovanför marken för att skapa en elegans i den sköld som plåten bildar över huset. Droppkanten i plåt är fäst bakom luftspalten så att fukt som tränger in skall kunna ta sig ut. Svart skiffer omger huset för att hålla fasadbeklädnaden ren från jord som annars hade stänkt upp på fasaden när det regnar.
- GRUND
Grundkonstruktionen är en platta på mark då byggplatsen är plan och marken består av lera. Värmeisoleringen är placerad under betongplattan för att ge konstruktionen ett bättre fuktmotstånd. Plattan och kantbalken är åtskilda för att med isolering bryta köldbryggan vid anslutningen mellan golv och vägg.

adminEkoloriten